กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า  งานบริการ  หรืองานก่อสร้าง  ที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท (๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

​ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะไม่ทํา ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้ง บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 


              อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

COOLTHUMB (กูทำ)

46 หมู่ที่ 16 ตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร   :  092 - 424 - 5349