GAESSทำให้น้ำใสเป็นธรรมชาติที่สุด

GAESS คือ นวัตกรรมประปา นวัตกรรมถังกรอง นวัตกรรมถังตกตะกอน ที่มาจากการค้นคว้าวิจัยทดลองของนักประดิษฐ์อย่างCoolthumb(กูทำ)จนพบว่าน้ำอยู่ในธรรมชาติที่ถูกต้องจะใสสะอาดที่สุดจึงประดิษฐ์ถังกรองที่มีกลไกสร้างธรรมชาติให้น้ำ เพราะเมื่อน้ำมีชีวิต ต้องเคลื่อนไหว มีช้า มีเร็ว มีรุนแรง มีอ่อนโยน มีลง มีขึ้น มีเย็น มีร้อน มีมืด มีสว่าง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ดอกเตอร์ชาวญี่ปุ่น

อ่านต่อ

GAESSจะเป็นสุดยอดนวัตกรรมปี2021

การออกแบบรายละเอียดของเทคโนโลยีGAESS เพื่อใส่เข้าไปในนวัตกรรมถังกรองน้ำที่ทำให้มันมีทุกอย่างที่ดี อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันเกิดจากการผ่านกระบวนการใช้เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์กับนักประดิษฐ์อย่างCoolthumb ซึ่งเขาใช้วิกฤตความไม่เท่าเทียมในการได้รับน้ำสะอาดของคนในสังคม มาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เกิดการคิดด้านกลับมาสู่พื้นฐานของเทคนิคอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วนำน้ำสะอาดที่เป็นผลิตที่ได้จากการสร้างถังกรองนวัตกรรม ไปใช้ชดเชยเยียวยาวิกฤติความไม่เท่าเทียมการได้รับน้ำสะอาดของคนในสังคมอย่างได้ผลดี โดยสามารถตรวจสอบยืนยันคุณภาพผลผลิตของGAESSทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนที่สุดในพ.ศ.นี้ จนทำให้GAESSเป็นที่ยอมรับ และแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

อ่านต่อ
thไทย
en_USEnglish thไทย