สุดยอด นวัตกรรมถังกรอง GAESS เหมาะกับงานสร้าง งานปรับปรุงประปา อบต เทศบาลฯ"จัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีเฉพาะเจาะจงได้"

นวัตกรรมประปา นวัตกรรมถังกรอง GAESS ของ COOLTHUMB "กูทำ" ซุ่มพัฒนาเงียบๆตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้คนห่างไกลเมืองที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีโอกาสได้ใช้น้ำสะอาดที่แท้จริง นี้คืองานค้นคว้าเล็กๆเพื่อความเท่าเทียมของคนในสังคมโดย กูทำ https://www.gaessisgood.com

วิกฤติความไม่เท่าเทียมการใช้น้ำสะอาด

ในชนบท ห่างไกลความเจริญ กันดาล ภัยแล้งจะรุนแรงมาก บางแห่งไม่มีน้ำใช้ ถ้ามีใช้ก็มีน้อยแถมไม่สะอาด มีน้ำประปาหมู่บ้านก็ไม่สะอาดเพราะองค์ความรู้ความเชื่อในหลักการกรองแบบเดิมที่มีตั้งแต่ปี2457จนปัจจุบันก็ยังใช้งานต่อไปหวังให้น้ำสะอาดคงไม่ได้ เพราะน้ำเสียจากชุมชน จากอุตสาหกรรมที่ทำให้น้ำเสียความเป็นธรรมชาติไป เพราะน้ำมีชีวิต ต้องเคลื่อนไหวช้า-เร็ว รุ่นแรง-อ่อนโยน มีลง-ขึ้น มีเย็น-ร้อน มีมืดและสว่าง coolthumb จึงถือกำเนิดมาเพื่อทำให้น้ำมีชีวติอย่างธรรมชาติ โดยสร้าง นวัตกรรมประปา GAESS เพื่อให้น้ำในชนบทที่กันดาลห่างไกลเป็นที่น้ำสะอาดอย่างเท่าเทียม

GAESS คือ นวัตกรรมประปา ที่มาจากการค้นคว้าวิจัยจนพบว่าน้ำอยู่ในธรรมชาติที่ถูกต้องจะใสสะอาดที่สุด จึงประดิษฐ์ถังกรองที่มีกลไกสร้างธรรมชาติให้น้ำเพราะเมื่อน้ำมีชีวิต ต้องเคลื่อนไหว มีช้า มีเร็ว มีรุ่นแรง มีอ่อนโยน มีลง มีขึ้น มีเย็น มีร้อน มีมืด มีสว่าง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ "Dr.Masaru Emoto" ชาวญี่ปุ่น ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและทดลองเกี่ยวกับคนน้ำ และสภาพแวดล้อม ผลที่ได้คือจิตของมนุษย์และสภาพแวดล้อมมีผลต่อน้ำแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน

        ดังนั้น ถังกรอง GAESS ต้องมีชีวิต เพื่อให้ชีวิตกลับคืนน้ำอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้น้ำใสสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ

GAESS เป็น นวัตกรรมถังตกตะกอน นวัตกรรมถังกรอง นวัตกรรมประปา ขั้นสูงในบัญชีนวัตกรรมรายแรก1เดียวของไทยที่รัฐบาลให้การรับรองฯโดยมอบให้

1. สวทช ตรวจสอบเทคโนโลยี มีมติรับรองโดยอนุมัติให้เป็นนวัตกรรมไทยปี 2560

2. สำนักงบประมาณตรวจสอบ/อนุมัติให้เป็นครุภัณฑ์ภาครัฐตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯภาครัฐ ปี2560

3. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติคัดเลือกให้เป็นTOP10 นวัตกรรมแห่งนวัตกรรมไทยในปี 2561​​

ถังกรองGAESS ถูกสร้างโดยกฎBIIB ของ coolthumb

     โลกของเรามีน้ำ2ใน3ส่วนเป็นน้ำจืด3%แต่ดื่มได้0.003% เมื่อปี2556 เอลนิโญ(EINino)ทำให้ไทยมีน้ำเหลือไม่ถึง25%ของอ่างเก็บน้ำ 26,107หมู่บ้าน และพื้นที่เกษตร 711,635ไร่ ประสบภัยแล้งรุนแรงจนประปาหมู่บ้านไม่สามารถจะผลิตน้ำสะอาดในระดับดื่มกินได้

               GAESS  นวัตกรรมถังกรอง ประปา สร้างไว ใช้ง่าย ย้ายสะดวก จึงเป็นถังกรองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุค 5.0 เหมาะสำหรับใช้ปรับปรุงประปาเก่าหมู่บ้าน เทศบาล หรือองค์กร หน่วยงานทุกขนาด ด้วยกำลังผลิตที่กว้างถึง 2.5-10000ลบ.ม./ชม

             การผลิตน้ำประปาด้วยความรู้ และความเชื่อในเครื่องกรองแบบเดิมที่ใช้มา100ปีเศษ แล้วยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยหวังผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเป็นไปได้ยากมาก สำหรับ coolthumb ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แหล่งที่มาน้ำดิบสกปรกมากไปทำให้มีผลต่อการผลิตน้ำ coolthumb จึงได้ค้นคว้า วิจัย และประดิษฐ์ถังกรองที่มีเทคโนโลยีชื่อว่า GAESS(เกส) โดยออกแบบกลไกให้น้ำกลับมามีชีวิต มีรับ มีปลดปล่อย มีเคลื่อนไหวรุ่นแรง อ่อนโยน เพื่อให้น้ำใสสะอาดเป็นธรรมชาติอย่างดีที่สุด

เก็บตัวอย่างน้ำนำไปตรวจวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ 

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า  งานบริการ  หรืองานก่อสร้าง  ที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท (๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
​ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะไม่ทํา ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้ง บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 


              อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

          ร่างกายคนต้องการน้ำสะอาดที่เป็นธรรมชาติมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่น้ำดื่มส่วนใหญ่มีแค่ ไฮโดรเจน 2อะตอม และออกซิเจน 1อะตอม (H2O) ไม่มีแร่ธาตุเช่นแคลเซียม แมกนีเซียม ฟลูออไรด์ ซิลิก้า สังกระสีที่ร่างกายต้อง การ ซึ่งแร่ธาตุเหล่านั้นร่างกายจะใช้ ซ่อมแซม สร้างกระดูก ฟัน ภูมิคุ้มกันโรค ปัจจุบันการผลิตน้ำดื่มใช้กรองRo เกือบ100% ซึ่งRoจะกรองเอาแร่ธาตุในน้ำ ออกไปจนหมดต่างกับน้ำสะอาดตามธรรมชาติที่จะมีแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำที่เป็น ประโยชน์ในการคงสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไว้ กลุ่มคนรักสุขภาพจึงไม่นิยมดื่ม น้ำบรรจุขวดที่มีในตลาดทั่วไป

             งานวิจัยหลายๆงานระบุว่า น้ำจากระบบกรอง Ro เทียบได้กับน้ำกลั่นใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในการแพทย์ ไม่เหมาะสมที่จะใช้ดื่มเพราะไม่มีแร่ธาตุเหลืออยู่แล้ว


            และงานวิจัยระบาดวิทยาของประเทศสวีเดนได้ยืนยันว่าคนที่ดื่มน้ำ Ro ทุกวันจะทำให้เกิดภาวะพร่องอยู่แร่ธาตุ ซึ่งเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เพราะแร่ธาตุที่สะสมในร่างกายอยู่ตามอวัยวะต่างๆ จะถูกดึงออกมาทำให้อาจเกิดโรคจากภาวะแร่ธาตุในร่างกายต่ำ เช่นร่างกายเสียสมดุล เวียนศีรษะ หน้ามืด กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ผิวเคลือบฟันถูกทำลายทำให้ฟันผุ ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น

           มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจหลายรายในเมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ที่น้ำดื่มไปลดทอนเกลือแร่ในร่างกายลงจนกล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะแมกนีเซียมต่ำ สุดท้ายก็เกิดหัวใจสั่นและเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายในเวลาต่อมา (Magnesium,Water Hardness and Heart Disease, Magnesium in Health and Desease, 1969:556-571)

 

            ในปัจจุบันได้มี “นวัตกรรมถังกรอง GAESS” ที่มันมีกลไกการทำงานที่สามารถ ทำให้น้ำสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้ว 2ปีซ้อน ซึ่งยืนยันได้ว่า GAESS เป็นถังกรองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างที่ถังกรองน้ำทั่วไปไม่เคยเป็นมาก่อน

1. เมื่อปี2560 GAESS คือเทคโนโลยีในครุภัณฑ์ประปาของบัญชีนวัตกรรมไทย

2. เมื่อปี2561 GAESS ได้รับเลือกให้เป็น TOP10 นวัตกรรมของนวัตกรรมไทย

  Follow us on Facebook  

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

COOLTHUMB (กูทำ)

46 หมู่ที่ 16 ตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร   :  092 - 424 - 5349